Qualityokary hilli Hastelloý C276 400 600 601 625 718 725 750 800 825 Inconel Incoloy Monel Nikel garyndy turbasy we turba öndüriji we üpjün ediji |HangDong

Hastelloý C276 400 600 601 625 718 725 750 800 825 Inconel Incoloy Monel Nikel garyndy turbasy we turbasy

Önümiň ady: Inconel 600 bökdençsiz turba öndüriji nikel garyndy turbasy

Material: Ni Fe Cr

Reňk: ýagty

Standart: DIN GB ISO JIS BA ANSI

Bahasy: 600,601,617,625,690,718, x750,825


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1. Senagat taýdan öndürilen önümçilik üçin inçe diwarly mis-alýumin turbalarynyň kebşirleýiş tehnologiýasy
2. surfaceerüsti material poslamagyň öňüni alyp biler we hyzmat möhletini ep-esli uzaldyp biler
3. Dürli iş gurşawy üçin amatly güýçli plastisit.

1108

Önümiň artykmaçlyklary

1. Görnüşi boýunça bölünýär: inedördül turba, tegelek turba, nagyş turbasy, ýörite görnüşli turba, global alýumin turbasy.
2. Ekstruziýa usulyna görä: üznüksiz alýumin turbasy we adaty ekstruziýa turbasy
3. Takyklyga görä: adaty alýumin turbalary we takyk alýumin turbalary
4.Galyňlygyna görä: adaty alýumin turbasy we inçe diwarly alýumin turbasy
5. Öndürijiligi: poslama garşylyk, ýeňil agram.

Uly inwentar

Gündelik önümçilik tonnajymyz 1000 tonnadan gowrak, müşderimiziň önümleriniň gysga wagtda eltilip bilinmegi üçin inwentarymyz 5000 tonnadan gowrak bolar.Hiç hili täsir etmezden gysga möhletli inwentara ýetmek üçin ähli inwentarlary ýaglandyrarys we plastmassa plýonkalary gaplarys.Eltip beriş wagtymyz, adatça, 7-15 gün töweregi.Productshli önümler gözden geçirilenden soň gaplanýar we ammarda saklanýar we bir tertipde iberilýär.Harytlaryň hili we daşalmagy barada asla alada etmeli däl.

11568

Näme üçin bizi saýlamaly?

S: Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Biz 20 ýyllyk iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji we kompaniýamyz polat önümleri üçin örän ökde söwda kompaniýasydyr. Biz polat önümleriniň hem giň görnüşini hödürläp bileris.

S: Harytlary wagtynda tabşyrarsyňyzmy?
J: Hawa, wagtynda tabşyrmagy wada berýäris, başaryp bilmesek şertnama şertlerinde öwezini doluş maddasy işlär.

S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Nusgalar mugt, diňe kurýer ýüküni tölemeli.

S: Üçünji tarapyň barlagyny kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, düýbünden kabul edýäris.

S: Önümleriňize nädip kepil geçip bilersiňiz?
J: Önümler hünärli inspektor tarapyndan barlanan kepillendirilen ussahanalar tarapyndan öndürilýär.Şeýle hem hilini kepillendirmek üçin MTC kepilligini berýäris.

S: Kompaniýaňyza nädip ynanmaly?
J: Köp ýyl bäri SGS tarapyndan tassyklanan polat işinde ýöriteleşýäris, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

S: Üstünlikleriňiz näme?
J: Öz önümçilik setirlerimiz gowy bahalary we ýokary hilli mümkin edýär we tejribeli işçiler size 7 * 24 sagat hyzmat edýärler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: