Taryh - Jiangsu Hangdong Metal Co., Ltd.

Taryh

 • 2004
  2006-njy ýyldan başlap kompaniýanyň ýolbaşçylary polat turbalary satmak bilen meşgullandylar we kem-kemden satuw topary döretdiler.Bäş adamdan ybarat kiçi topar Bu düýşüň başlangyjy.
 • 2007
  Bu ýyl ilkinji kiçi gaýtadan işleýän zawodymyz bolan ýyl we biz öz işimizi ösdürmegi arzuw edip başladyk we şonda arzuw hasyl bolup başlady.
 • 2008-nji ýyl
  Qualityokary hilli önümler we satuwdan soň gowy hyzmat önümlerimizi ýetmezçilik edýärdi, şonuň üçin önümçiligi giňeltmek üçin enjam satyn aldyk.Synanyşyň, öňe gitmegiňizi dowam ediň.
 • 2009
  Önümler ýuwaş-ýuwaşdan ýurduň esasy zawodlaryna ýaýrady.Içerki öndürijiligiň gowulaşmagy bilen kompaniýa halkara derejesinde giňeltmek kararyna geldi.
 • 2010-njy ýyl
  Bu ýyl önümlerimiz halkara bazaryny açyp başlady, resmi taýdan halkara hyzmatdaşlygyna girdi.Biziň bilen işleýän ilkinji müşderimiz bardy.
 • 2011-nji ýyl
  Bu ýyl kompaniýa, ähli müşderileri üpjün etmek üçin önümçilik, synag, satuw, satuwdan we beýleki bir nokatly müşderi sözsiz täsirli topary, ýokary derejeli enjamlary we ösen önümçilik tehnologiýa derejesini ornaşdyrmak üçin köp mukdarda maýa goýdy. talaplary kanagatlandyrmak üçin içerde we daşary ýurtda.
 • 2012-2022
  Soňky 8 ýylda biz yzygiderli ösýäris we ýerli ykdysadyýete we daşary ýurtly müşderi taslamalaryna ajaýyp goşant goşduk.Köp gezek welaýat we şäher häkimliginiň ajaýyp kärhanasy diýen ada eýe bolduk.Arzuwlarymyzy hasyl etdik.
 • 2023
  2023-nji ýyldan soň kompaniýa serişdeleri optimizirlär we üýtgedip gurlar, köp sanly ajaýyp zehinleri tanadar, halkara ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul eder, täze halkara ýagdaýynyň kynçylyklaryny ýeňip geçer, işewürlik gerimini giňelder, köne müşderileri goldar, täze ugurlary öwrener we has köp goşant goşar içerde we daşary ýurtlarda ykdysady ösüşe.

 • Habaryňyzy goýuň: