Biz hakda - Jiangsu Hangdong Metal Co., Ltd.
VCG211128361180

Kompaniýanyň tertibi

Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd., Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD-iň golçur kärhanasy.Professional metal material öndürýän kärhanalaryň birinde gözleg we ösüş, önümçilik, satuw, hyzmat.10 önümçilik liniýasy.Ştab-kwartirasy Jiangsu welaýatynyň Wuxi şäherinde, "hil dünýäni ýeňýär, hyzmatyň geljegi" düşünjesine laýyklykda ýerleşýär.Biz berk hil gözegçiligi we oýlanyşykly hyzmat etmek isleýäris.On ýyldan gowrak gurluşyk we ösüşden soň, biz professional birleşdirilen metal material öndürýän kärhana bolduk.

★ Önümiň ulanylyşy

Önümlerimiz esasan elektrik peç, gazan, basyş gämisi, elektrik ýyladyş enjamlary, nebit, himiýa senagaty, dokma, çap we boýag, daşky gurşawy goramak, azyk, derman we ş.m. ýaly enjamlar öndürmek pudagynda ulanylýar.

★ Söwda işleri

Dünýäde köp söwda işini üstünlikli amala aşyrdyk we 7 ýyllyk söwda tejribämiz bar.Iň möhüm müşderiler Europeewropada, Eastakyn Gündogarda we Günorta-Gündogar Aziýada.

Söwda tejribesi
Önümçilik çyzyklary
+
Ualyllyk önümçilik kuwwaty (T)
+
Exurt eksporty

Zawodymyz

Birnäçe hünär zawodlarymyz bar, kompaniýanyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 60 million tonnadan gowrak, önümler dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edilýär.

zawod5
zawod2
zawod3
zawod4

Önümlerimiz

Esasy önümlerimizde galvanizli polat rulon reňkli örtükli polat rulon uglerod polat rulon aşaga çydamly polat garyndy polat plastinka we ş.m.Esasy bazarlar Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Afrikada, Günorta-Gündogar Aziýada, Europeewropada we Okeaniýada.

s1
s2
s3
s4

Hil synagy

Epidemiýa sebäpli köp müşderi bize baryp bilmeýändigi sebäpli kompaniýamyz 2019-njy ýyldan soň synag bölümini döretdi.Şonuň üçin müşderileriň önümlerimize ynanmagyny has amatly we has çaltlaşdyrmak üçin, soraglary ýa-da zerurlygy bolan müşderiler üçin hünär zawodyny gözden geçireris.Müşderilerimizi kanagatlandyrmak derejesini 100% ýokarlandyrmak üçin mugt işgärler we synag gurallary bilen üpjün ederis

hili

Kompaniýanyň sergisi

2019-njy ýyla çenli her ýyl iki-den gowrak sergä gatnaşmak üçin daşary ýurda gitdik.Sergilerdäki müşderilerimiziň köpüsi kompaniýamyz tarapyndan satyn alyndy we sergilerdäki müşderiler ýyllyk satuwymyzyň 50% -ini tutýarlar.

Sergi

Kompaniýanyň kärleri

Dünýäde iň abraýly ISO9001 şahadatnamamyz bar, BV şahadatnamamyz bar .... Biz siziň işiňiziň gadyryna ynanýarys.

Kärler

Herekete çagyryş

Mis önümlerini we alýumin önümlerini öndürmekde ýöriteleşýäris.Önümlerimiz 18 ýyl bäri 24 ýurda satylýar.Siziň kanagatlanmagyňyz, elmydama birinji derejeli önümleriňiziň we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmatlaryňyzyň bardygyny üpjün etmekdir.Müşderiniň kanagatlanmagy 100%, biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Habaryňyzy goýuň: