Qualityokary hilli Astm A36 S235 S275 S295 S355 10mm 6mm 2mm 3mm 4mm 5mm ildumşak polat S275jr Sowuk rulonly hanym plastinka bahasy Uglerod polatdan ýasalan önüm öndüriji we üpjün ediji |HangDong

Astm A36 S235 S275 S295 S355 10mm 6mm 2mm 3mm 4mm 5mm ildumşak polat S275jr Sowuk rulonly hanym list plastinkasynyň bahasy uglerod polat list

Heatylylyk bejergisinden soň uglerod polat has ýokary gatylygy we has gowy aşaga garşylygy alyp biler.Uglerod poladyň dykylan ýagdaýynda gatylygy gaty ortaça, şeýle hem oňat işleýiş ukybyna eýe.Kömürturşy poladyň çig malyny eritmek aňsat, oňat gaýtadan işlemek we arzan bahadan.Zawodymyz gowy saklanýar we çalt eltip boljak köp mukdarda haryt bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Esasan, ýörite goşulan garyndy elementleri bolmazdan, uglerod massasy fraksiýasy 2,11% -den az bolan polata degişlidir.Käwagt ýönekeý uglerod polat ýa-da uglerod polat diýilýär.WC uglerodyň mukdary 2,11% -den az bolan demir uglerod garyndysyna degişlidir.Ugleroddan başga-da, uglerod polatdan az mukdarda kremniý, marganes, kükürt we fosfor bar.

Uglerod polat, uglerodyň mukdary 0,0218% -den 2,11% -e çenli bolan demir-uglerod erginidir.Uglerod polat hem diýilýär.Adatça az mukdarda kremniý, marganes, kükürt, fosfor bar.uglerod polatdaky uglerodyň mukdary näçe ýokary bolsa, gatylygy we güýji şonça-da ýokarydyr, ýöne plastikligi şonça pesdir.
Programma laýyklykda ony üç kategoriýa bölmek bolar: uglerod gurluş polat, uglerod gural polat we erkin kesýän gurluş polat. Uglerod gurluş polat mundan beýläk in engineeringenerçilik gurluşyk polat we maşyn öndürýän gurluş polat ýaly bölünýär.
Gaýtadan işlemek tehnologiýasyna görä, ony gyzgyn togalanýan uglerod polatyna we sowuk togalanan uglerod polatyna bölmek bolar.

Gyzgyn togalanan polat, gaty ýokary temperaturada 1700-den gowrak polat bolup, polatlaryň köpüsi üçin gaýtadan kristallaşma temperaturasyndan ýokarydyr.Bu polady emele getirmegi aňsatlaşdyrýar we netijede işlemek has aňsat önümlere sebäp bolýar.Gyzgyn togalanan polady gaýtadan işlemek üçin öndürijiler ilki bilen bilet diýilýän uly, gönüburçly metaldan başlaýarlar.Bilet gyzdyrylýar we soňra öňünden işlemek üçin iberilýär we şol ýerde uly rulona tekizlenýär.Şol ýerden ýokary temperaturada saklanýar we taýýar ölçeglerine ýetmek üçin bir topar rulondan geçýär.Polat sowadygyça birneme kiçelýär.Gyzgyn togalanan polat gaýtadan işlenenden soň sowadylandygy sebäpli, soňky görnüşine az gözegçilik edilýär we takyk programmalar üçin has amatly bolýar.Gyzgyn togalanan polat köplenç az ölçegleri möhüm bolmadyk programmalarda ulanylýar.

Sowuk togalanan polat, has soňraky gaýtadan işlemek arkaly geçen gyzgyn togalanan polatdyr.Gyzgyn togalanan polat sowadylandan soň has takyk ölçeglere we has gowy ýer häsiýetlerine ýetmek üçin otag temperaturasynda gaýtadan togalanýar.

Uglerod polat plastinka
Uglerod polat plastinka, adatça, gaty garyndy polat elementlerini öz içine almaýan polat hasaplanýar....

63976

Uglerod polat plitalary uglerodyň düzümine we güýjüne baglylykda dürli derejelerde bolýar.Pes, orta we ýokary uglerod polat plitalary bar.Diňe gurluşykda, köprülerde, demir ýollarda, ulaglarda, gämilerde we dürli maşyn öndürýän pudaklarda giňden ulanylman, häzirki zaman nebithimiýa pudagynda, deňiz ösüşi we beýleki ugurlarda hem giňden ulanyldy.

Mehaniki aýratynlyklary

Haryt Uglerod polat list / nagyşlanan / galvanizli / tabak
Polat derejesi GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390B, Q390C, Q390B, Q390C Q460D, Q460E, Q500D, Q500E, Q550D, Q550E, Q620D, Q620E, Q690D, Q690E
EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
ASTM: B synp, C synp, D synp, A36, 36-njy synp, 40-njy synp, 42-nji synp, 50-nji synp, 55-nji synp, 60-njy synp, 65-nji synp, 80-nji synp
JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
Standart GB / T709-2006, ASTM A36, JIS G4051, DIN EN 10083, SAE 1045, ASTM A29M
Galyňlyk 0,15mm-300mm
Ini 500-2250mm
Uzynlyk 1000mm-12000mm ýa-da müşderiniň aýratyn haýyşy boýunça
Çydamlylyk Galyňlygy: +/- 0.02mm, ini: +/- 2mm
MOQ 5 tonna
Arza 1. Awtoulag, köprüler, binalar.
2. Maşyn, basyş gämisi senagaty.
3. Gämi gurluşygy, In Engineeringenerçilik gurluşygy.
4.Mehaniki önümçilik, asfalt plitasy, ekt.
Bukja Polat zolak bilen daňyň, Konteýner ugratmak
Potensial Aýda 20000 tonna
Barlag Üçünji tarapyň barlagy, SGS, BV kabul edilip bilner

Uly göwrümli zawod binalary, ammar, ulag senagaty, maşyn senagaty, awtoulag senagaty, nebit daşamak, gämi gurluşy we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: