Qualityokary hilli RED Mawy RAL seriýasy Reňk bilen örtülen polatdan ýasalan polat PPGI / PPGL metal list, öňünden reňklenen PE / PVDF / HDP öndüriji we üpjün ediji |HangDong

RED Mawy RAL seriýasy Reňk bilen örtülen polatdan ýasalan polotno PPGI / PPGL metal list, öňünden reňklenen PE / PVDF / HDP

Galvanizli polat plastinka bilen deňeşdirilende çydamlylyk, poslama garşylyk we has uzak hyzmat ömri.2. Galvanizli polat list bilen deňeşdirilende, ýokary temperaturada ýylylyga garşylyk az bolýar.3. Gün şöhlesi üçin belli bir şöhlelendiriji häsiýeti bolan ýylylyk şöhlelendiriji häsiýet.4. Reňk bilen örtülen rulon, galvanizli polat plastinka ýaly gaýtadan işlemek we ulanmak ýerine ýetirijiligine eýedir.5. Kebşirlemegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt ady ppgi Taýýarlanan galvanizli polat önümleri rulony
Marka ZUNKAI
Stantard AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
Baha JIS G3312-CGCC, CGC340-570, (G550) ASTM A755M CS-B, SS255-SS550
Ölçegi Giňligi : 600-1250mm // Galyňlygy : 0.12mm-0.8mm
Reňk RAL reňki ýa-da ýöriteleşdirilen
Bobanyň agramy 3-5 tonna
Sink örtügi z40-z275 / m2
Faceerüsti bejermek Öň reňklenen
Bukja Deňze laýyk standart paket
Telefon +86 15562562931
E-poçta estrella@zunkaisteel.com
Goş 101-nji otag, 11-nji bina, D meýdany, III etap, Taýms ştab-kwartirasy bazasy, Týanqiao , Jinan, Şandong welaýaty, Hytaý

Önüm aýratynlyklary

PPGI & PPGL (öňünden boýalan galvanizli polat we öňünden reňklenen galvalume polat) öňünden örtülen polat ýa-da reňkli polat rulon diýlip hem atlandyrylýar, bu gyzgyn galvanizli polatdan, gyzgyn galwal polat listden, elektro galvanizli polatdan ýasalan önüm, we ş.m. surfaceerüsti arassalanylandan soň, bir ýa-da birnäçe gatlak organiki örtük ulanylýar, soňra bişirilýär we gaty bolýar.Reňk bilen örtülen polat rulon agramy ýeňil, daşky görnüşi owadan we poslama garşy gowy ýerine ýetirýär we gönüden-göni işlenip bilner.Reňk köplenç çal, deňiz gök, kerpiç gyzyl we ş.m. bölünýär. Esasan mahabat, gurluşyk, bezeg, öý enjamlary, elektrik enjamlary, mebel senagaty we transport pudagynda ulanylýar.Reňk bilen örtülen polatdan ýasalan örtükler, poliester kremniniň üýtgedilen poliesteri, poliwinil hlorid plastizol, poliwiniliden hlorid we şuňa meňzeşler, reziniň saýlanan gurşawyna esaslanýar.

surat4

Substrat görnüşi

1.Hot-galvaniz reňkli örtükli polat list (öňünden reňklenen galvanizli polat list)
Organiki örtük bilen gyzgyn galvanizli polat örtük bilen örtülen önüm, gyzgyn galvanizli reňkli örtükli plastinka.Sinkiň gorag täsirinden başga-da, gyzgyn galvanizli reňk bilen örtülen list posdan goraýar we gyzgyn galvanizli listden has uzak ömri bar;

2. Alýumin-sink reňkli örtükli örtük (öňünden reňklenen galvalume polat list)
Alýumin-sink polatdan ýasalan polotno reňkler bilen örtülen substratlar hökmünde hem ulanylyp bilner (55% AI-Zn we 5% AI-Zn);

3.Elektroplirlenen sink reňkli örtük
Elektro-galvanizli list substrat hökmünde ulanylýar we organiki örtük bilen bişirmek arkaly alnan önüm elektrogalvanizirlenen reňkli plastinka.Ajaýyp daşky görnüşi we ajaýyp gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar, şonuň üçin esasan öý enjamlary, ses, polat mebel, içki bezeg we şuňa meňzeşler üçin ulanylyp bilner.

Sorag-jogap

S: Nusga iberip bilersiňizmi?
J: Elbetde, dünýäniň ähli künjeklerine nusgalar iberip bileris, nusgalarymyz mugt, ýöne müşderiler kurýer çykdajylaryny çekmeli.

S: Haýsy önüm maglumatlary bermeli?
J: Bahasyny, inini, galyňlygyny, örtügini we satyn almaly tonna sanyny üpjün etmeli.

S: ippingük daşaýan portlar näme?
J: Adaty ýagdaýlarda Şanhaý, Týanjinin, Çingdao, Ningbo portlaryndan iberýäris, islegleriňize görä beýleki portlary saýlap bilersiňiz.

S: Önümiň bahalary barada?
J: Çig malyň bahasynyň aýlawly üýtgemegi sebäpli bahalar wagtal-wagtal üýtgeýär.

S: Önümleriňiz üçin şahadatnamalar näme?
J: ISO 9001, SGS, EWC we beýleki şahadatnamalarymyz bar.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt alýar?
J: Umuman aýdanyňda, eltip beriş wagtymyz 30-45 günüň içinde bolup, isleg gaty uly ýa-da aýratyn ýagdaýlar ýüze çyksa gijikdirilip bilner.

S: Zawodyňyza baryp görüp bilerinmi?
J: Elbetde, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri zawodymyza gelmäge çagyrýarys.Şeýle-de bolsa, ösümlikleriň käbiri hemmeler üçin açyk däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: