S460N / Z35 polat plastinanyň adaty ýagdaýy, Europeanewropa standart ýokary güýçli plastinka

S460N / Z35 polat plastinka kadalaşdyrylýar, Europeanewropanyň ýokary güýçli plastinka, S460N, S460NL, S460N-Z35 polat profil: S460N, S460NL, S460N-Z35 adaty / adaty togalanma ýagdaýynda gyzgyn togalanýan kebşirlenen inçe däne polat, S460 polat plastinka galyňlygy 200 mm-den köp bolmaly däldir.
Garyndy däl gurluş polat ýerine ýetiriş standarty üçin S275: EN10025-3, belgisi: 1.8901 Poladyň ady aşakdaky böleklerden durýar: S harpy S: gurluş polat bilen baglanyşykly galyňlygy 16 mm-den pes öndürijilik güýji: iň pes hasyl bahasy Eltip bermek şertleri: N -50 gradusdan pes bolmadyk temperaturadaky täsiriň L harpy bilen görkezilýändigini kesgitleýär.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Ölçegleri, görnüşi, agramy we rugsat berilýän gyşarmalary.
Polat plastinanyň ululygy, görnüşi we rugsat berilýän gyşarmasy 2004-nji ýylda EN10025-1 düzgünlerine laýyk gelmelidir.
S460N, S460NL, S460N-Z35 gowşuryş ýagdaýy Polat plitalary adatça adaty ýagdaýda ýa-da şol bir şertlerde adaty togalanmak arkaly eltilýär.
S460N, S460NL, S460N-Z35 S460N, S460NL, S460N-Z35 polat himiki düzümi Himiki düzümi (eremegiň derňewi) aşakdaky tablisa (%) laýyk gelmelidir.
S460N, S460NL, S460N-Z35 himiki düzüm talaplary: Nb + Ti + V≤0.26;Cr + Mo≤0.38 S460N eremegiň derňewi uglerod ekwiwalenti (CEV).
S460N, S460NL, S460N-Z35 Mehaniki aýratynlyklary S460N, S460NL, S460N-Z35 mehaniki aýratynlyklary we amal aýratynlyklary aşakdaky tablisanyň talaplaryna laýyk gelmelidir: S460N-iň mehaniki aýratynlyklary (transvers üçin amatly).
S460N, S460NL, S460N-Z35 adaty ýagdaýda täsir güýji.
Dökülenden we kadalaşandan soň, uglerod polat deňagramly ýa-da deňagramly gurluşy alyp biler we söndürilenden soň deňagramly däl gurluşy alyp biler.Şonuň üçin ýylylyk bejergisinden soň gurluşy öwreneniňizde diňe demir uglerod fazasynyň diagrammasy däl, poladyň izotermiki öwrüliş egrisi (C egrisi) hem göz öňünde tutulmalydyr.

Demir uglerod fazasy diagrammasy haýal sowadylanda garyndynyň kristallaşma prosesini, otag temperaturasyndaky gurluşy we fazalaryň mukdaryny görkezip biler we C egrisi polatyň gurluşyny dürli sowadyş şertlerinde belli bir kompozisiýa bilen görkezip biler.C egrisi izotermiki sowadyş şertleri üçin amatlydyr;CCT egrisi (austenitiki üznüksiz sowadyş egrisi) üznüksiz sowadyş şertlerine degişlidir.Belli bir derejede, C egrisi üznüksiz sowadylanda mikrostrukturanyň üýtgemegine baha bermek üçin hem ulanylyp bilner.
Austenit ýuwaş-ýuwaşdan sowadylanda (2-nji suratda görkezilişi ýaly peçiň sowadylmagyna deňdir), özgeriş önümleri deňagramlylyk gurluşyna, ýagny pearlit we ferrit bilen ýakynlaşýar.Sowuklama derejesiniň ýokarlanmagy bilen, ýagny V3> V2> V1 bolanda, austenitiň sowadylmagy kem-kemden köpelýär we çökdürilen ferrit mukdary azalýar, pearlitiň mukdary kem-kemden köpelýär we gurluşy has inçe bolýar.Bu döwürde az mukdarda çöken ferrit däne araçäginde paýlanýar.

habarlar

Şonuň üçin v1-iň gurluşy ferrit + merjen;V2-iň gurluşy ferrit + sorbitdir;V3-iň mikrostrukturasy ferrit + troostitdir.

Sowuklama derejesi v4 bolanda, az mukdarda tor ferrit we troostit (käwagt az mukdarda bainit görüp bolýar) çökýär we austenit esasan martensit we troostite öwrülýär;Sowadyş tizligi v5 kritiki sowadyş tizliginden ýokary bolsa, polat doly martensite öwrülýär.

Gipereutektoid poladyň üýtgemegi, gipoeutektoid poladyň üýtgemegine meňzeýär, tapawudy bilen ferritiň soňkusynda ilki bilen sementit çökdürýär.


Iş wagty: 14-2022-nji dekabry

Habaryňyzy goýuň: