ASTM-SA516Gr60Z35 Polat plastinadaky kemçilikleri ýüze çykarmak

ASTM-SA516Gr60Z35 polat plastinka kemçilikleri ýüze çykarmak:
1. SA516Gr60 ýerine ýetiriji standart: Amerikan ASTM, ASME standartlary
2. SA516Gr60 uglerod polat plastinka bilen pes temperatura basyş gämisine degişlidir
3. SA516Gr60-nyň himiki düzümi
C≤0.30, Mn: 0.79-1.30, P≤0.035, S: ≤0.035, Si: 0.13-0.45.
4. SA516Gr60-nyň mehaniki aýratynlyklary
SA516Gr60 dartyş güýji 70 müň funt / inedördül dýuým, esasy elementiň mazmuny C Mn Si ps dolandyryşy onuň işini kesgitleýär.Beýleki yz elementleri az.Orta we pes temperatura basyş gämileri üçin uglerod polat plitalary üçin Asme standart spesifikasiýasy.
5. SA516Gr60 gowşuryş ýagdaýy
SA516Gr60 polat plastinka adatça togalanýan ýagdaýda üpjün edilýär, polat plastinka hem kadalaşdyrylyp bilner ýa-da stres ýeňilleşdirilip bilner, ýa-da stres ýeňillik tertibi kadalaşdyrylyp bilner.
SA516Gr60 galyňlygy> 40mm polat plastinka kadalaşdyrylmaly.
Talapçy tarapyndan başgaça görkezilmedik bolsa, berklik talaplary ýok bolanda .51.5in, (40mm) polat plastinanyň galyňlygy kadalaşdyrylmalydyr.
6. SA516Gr60 bir gatly rulon kebşirleýiş gapyny, köp gatly gyzgyn ýeňli rulon kebşirleýiş gapyny, köp gatly geýim gapyny we beýleki iki we üç görnüşli gaplary we pes temperatura basyş gämilerini öndürmek üçin ulanylýar.Nebit, himiýa senagaty, elektrik bekedi, gazan we beýleki hünärlerde giňden ulanylýar, reaktorlary, ýylylyk çalşyjylary, bölüjileri, sferik tanklary, nebit we gaz baklaryny, suwuklandyrylan gaz baklaryny, gazan deprekini, suwuk nebit bug silindrlerini, gidroelektrostansiýany öndürmekde giňden ulanylýar ýokary basyşly suw turbalary, turbinaly wolt we beýleki enjamlar we komponentler.​
7. Austenit ýuwaş-ýuwaşdan sowadylanda (2-nji suratda görkezilişi ýaly peçiň sowadylmagyna deňdir), öwrülişik önümleri deňagramlylyk gurluşyna, ýagny pearlit we ferrit bilen ýakynlaşýar.Sowuklama derejesiniň ýokarlanmagy bilen, ýagny V3> V2> V1 bolanda, austenitiň sowadylmagy kem-kemden köpelýär we çökdürilen ferrit mukdary azalýar, pearlitiň mukdary kem-kemden köpelýär we gurluşy has inçe bolýar.Bu döwürde az mukdarda çöken ferrit däne araçäginde paýlanýar.
8. Şonuň üçin v1-iň gurluşy ferrit + merjen;V2-iň gurluşy ferrit + sorbitdir;V3-iň mikrostrukturasy ferrit + troostitdir.

9. Sowuklama derejesi v4 bolanda az mukdarda tor ferrit we troostit (käwagt az mukdarda bainit görüp bolýar) çökýär we austenit esasan martensit we troostite öwrülýär;Sowadyş tizligi v5 kritiki sowadyş tizliginden ýokary bolsa, polat doly martensite öwrülýär.
10

habarlar.2

Iş wagty: 14-2022-nji dekabry

Habaryňyzy goýuň: