Qualityokary hilli gyzgyn Zn-Al-Mg Magniý sink bilen örtülen alýumin garyndy polat rulon öndüriji we üpjün ediji |HangDong

Zn-Al-Mg Magniý sink bilen örtülen alýumin garyndy polat rulony

Sink alýuminiý magniý örtükli polat, gaty güýçli poslama çydamly ukybyna eýe bolan 100-450g +/- 10g örtük gatlaklary bilen täze işlenip düzülen.Sink alýumin-magniý bilen örtülen polat, esasan, sinkden, takmynan 11% alýuminiý, 3% magniý we kremniniň mukdaryndan ybarat poslama garşy örtükli polatdan ýasalan täze görnüşdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

6850

Qualityokary hilli Zn-Al-Mg Sink alýumin magniý garyndysy polat rulon
Poslama garşylygy gowulandyrmak üçin sink alýumin magniý rulony Al, Mg, Si bilen goşulýar.Öňki Al goşmakdan başga-da, pos effektini aç-açan gowulaşdyrmak üçin Mg we Si hem goşulýar.Si, Al bilen örtülen gatlagyň poslama garşylygyny gowulandyrýar, Mg bilen birleşdirilen hereket arkaly poslama täsirini hasam gowulandyrýar.

Bu sink alýumin magniý garyndysy örtükli list gurluşykda, ýoly goramakda, üç ölçegli awtoulag duralgasynda, ammar enjamlarynda, awtoulag elektromehaniki enjamlarynda we beýleki metal emele getirýän ýerlerde giňden ulanylýar.Ol her dürli polat böleklerini, poslama garşy bölekleri, keel potoloklary, deşikli plastinka, kabel lýubo öndürip biler.Sink alýuminiý magniý polat rulonyny ulananyňyzdan soň, gyzgyn galvanizli polatdan ýa-da 5% alýumin garyndy polat komponentlerinden peýdalanylanda, has gowy poslama garşylygy gazanyp bolar.

Parametr

Haryt ady Sink alýumin magniý polat rulony
Rulon belgisi 508/610mm
Bobanyň agramy 3-5 tonna
Aýlyk çykyş 10000 tonna
MOQ 25 tonna ýa-da bir gap
Gatylyk Hardumşak gaty (60), orta gaty (HRB60-85), doly gaty (HRB85-95)
Faceerüsti gurluş Adaty gönüburçluk, Iň az dörtburçluk, nol dörtburçluk, Uly dörtburçluk
Faceerüsti bejermek Hromlanan / Hromlanmadyk, ýagly / ýagsyz, deri geçişi
Tölegiň şerti T / T, LC, O / A, DP
Eltip bermegiň wagty 30 gün

Önüm aýratynlyklary

1. Adatdan daşary poslama garşylyk

2. Ajaýyp aşgar garşylygy

3. Goşulmak öz-özüni ýylatmak funksiýasyna, gowy poslama garşylygy bar

4. Gowy gaýtadan işleýiş öndürijiligi, gabygyň ajaýyp aşaga garşylygy we çyzylmagyna garşylygy bar

62074
62076

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Jikme-jik gözlegiňiz bilen bize ýüz tutuň, size 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

2. Size iň gowy hil, baha we hyzmat almak wada berilýär.

3. Satuwdan soňky hyzmat bilen ajaýyp tejribe.

4.Her bir proses, her önümiň hilini ätiýaçlandyrýan jogapkär QC tarapyndan barlanar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy goýuň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy goýuň: